Geschiedenis

Geschiedenis van Kwadijk

Kwadijk is een oud dorp, ontstaan in de late middeleeuwen. Onder de naam Drei (in de 16e eeuw het Oude Kwadijk genoemd), lag het oorspronkelijk noordelijker ten opzichte van de huidige locatie. De bevolking van Drei ontgon het moeras waardoor een landschap van langgerekte percelen land ontstond, door sloten van elkaar gescheiden. De boeren bouwden hun boerderijtjes op lage terpjes want het kwetsbare land werd tot de aanleg van dijken in de 15e eeuw herhaaldelijk overstroomd. Rond 1400 was dit oude dorp door inklinking zo langzamerhand onbewoonbaar geworden en werd de bewoning verplaatst. De kerk die in het nieuwe dorp Quadyck werd gebouwd, kwam feitelijk in het verlengde van de kapel van Drei te staan.
Met name in de 17e en deels 18e eeuw woonden in Kwadijk vele zeelieden. Een van hen was Jan Dignumsz, bekend als een van de schippers van de in de maritieme geschiedenis belangrijke Eerste Schipvaart naar Indi√ę (1595), de reis die mede de opmaat vormde voor de oprichting van de VOC in 1602. Dignumsz overleed helaas tijdens de reis aan de gevolgen van scheurbuik. In 1639 werd de Zeevarende Bos tot Quadyck opgericht, een assurantie voor zeelieden.

Naast zeelieden woonden in Kwadijk eeuwenlang boeren, ambachtslieden, neringdoenden en arbeiders.

In 1414 kreeg Kwadijk van Edam het stadsrecht, al betekende dat wel dat het dorp juridisch tot 1817 onder Edam ressorteerde en lokaal werd bestuurd door vrederechters. Daarna werd het een zelfstandige gemeente in combinatie met de dorpen Middelie en Warder maar wel met een eigen bestuur. In 1970 gingen genoemde dorpen op in gemeente Zeevang. Vanaf dat moment hoorde ook het zogenoemde Verloren Einde bij Kwadijk, daarvoor maakte het eeuwenlang deel uit van de gemeente Oosthuizen. In 2016 fuseerde gemeente Zeevang  met de gemeente Edam-Volendam.

In 2013 verscheen in het kader van het 50-jarig bestaan van Oud-Quadyck het boek Van Quadyck naar Kwadijk over de geschiedenis van het dorp en haar inwoners. Kijk hiervoor in onze winkel.