ANBI

ANBI

Oudheidkundig genootschap Oud-Quadyck is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Klik hier voor de ANBI beschikking van de Belastingdienst.

Algemene gegevens

Oudheidkundig genootschap Oud-Quadyck
Kwadijk 125
1471 CH  Kwadijk

E-mail
Website
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
RSIN/Fiscaalnummer
IBAN

: info@oud-quadyck.nl
: www.oud-quadyck.nl

: 40624460
: 8161.44.060
: NL 37 RABO 0354 1175 80

Bestuurssamenstelling

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

: Henk Kamsteeg
: Margreet Lenstra
: Peter Lensselink
: Janny Eilers-Meijn
: John Versluis

Doelstelling

  1. Het behoud en het bevorderen van het dorpseigene van Kwadijk en omgeving.
  2. Het verzamelen, bewaren en bewerken van bronnenmateriaal en roerende goederen, die van belang kunnen zijn voor de kennis van de geschiedenis van Kwadijk.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Financiƫn

Financieel overzicht 2017

Financieel overzicht 2018

Financieel overzicht 2019

Financieel overzicht 2020

Financieel overzicht 2021

Financieel overzicht 2022

Jaarverslag

Jaarverslag 2017

Beleidsplan

Beleidsplan 2018 – 2023

Statuten

Statuten per 24 juli 2018